Uprzejmie informujemy, iż strona jest w trakcie aktualizacji związanej ze zmianą obowiązujących przepisów.

CERTYFIKACJA ZOBACZ PRZYKŁADOWE RODZAJE CERTYFIKATÓW

CERTYFIKACJA NA RYNEK UNII CELNEJ ROSJA-BIAŁORUŚ-KAZACHSTAN

Od dnia 6 pazdziernika 2007 roku funkcjonuje UNIA CELNA między Rosją, Białorusią i Kazachstanem.

Od 01 stycznia 2012 roku funkcjinuje Wspólny Obszar Gospodarczy, obejmujący na razie trzy wyżej wspomniane państwa, z planowanym rozszerzeniem na pozostałe państwa, byłe republiki ZSRR.

Powstała baza prawna, regulująca działalność poszczególnych uczestników WOG, zarówno wobec siebie jak i wobec państw zewnętrznych.

Potwierdzenie zgodności towarów importowanych reguluje cały szereg tzw. Technicznych Regulaminów ( TR ), oddzielnych dla różnych gałęzi gospodarki i róznych grup towarowych. Ponieważ baza TR jest cały czas uzupełniana, funkcjonują jeszcze stare systemy certyfikacji w poszczególnych państwach.

1. Zgodnie z Ustawą Federalną "O technicznym regulowaniu", towary wprowadzane w obszar celny Federacji Rosyjskiej muszą posiadać obowiązkowe potwierdzenie zgodności, określone:

  • Przed wejściem w życie odpowiednich krajowych TR, jedynym spisem produktów podlegających obowiązkowej ocenie zgodności (w formie obowiązkowej certyfikacji (tzw. GOST-R) i deklaracji, zatwierdzonym przez rząd RF Rozporządzeniem № 982 z dnia 01.12.2009r. ;
  • Dla produktów w odniesieniu do których weszły w życie odpowiednie TR – przepisy i warunki w nich określone.

Informacje na temat produktów podlegających ocenie zgodności, a także posiadających certyfikaty, można znaleźć na stronie Rosstandart–u - www.gost.ru.

Od 01 lipca 2010 weszła w życie w Unii Celnej umowa w sprawie warunków i kontroli sanitarnej, w której między innymi stanowi się:

  • Zaprzestaje się wydawania w Rosji sanitarno-epidemiologicznych świadectw o zgodności produkcji z państwowymi sanitarno-epidemiologicznymi regułami i normami Rosji,
  • Dokumenty wydawane przed 1 lipca 2010 sanitarno-epidemiologicznych wniosków i świadectw rejestracji państwowej będą obowiązywały do dnia wprowadzenia odpowiednich przepisów technicznych do produktów;
  • 28 maja 2010 przyjęto jednolity wykaz towarów podlegających sanitarnej kontroli na granicy celnej obszaru celnego unii celnej, który określa wykaz towarów podlegających rejestracji państwowej (zgodnie z kodami celnymi - ТНВЭД) bez określenia terminu ważności.

Na wniosek importera zamiast świadectwa sanitarno-epidemiologicznego, organy Rospotrebnadzor-u mogą wydać ekspertyzę sanitarno-epidemiologiczną produktów.

Certyfikaty GOST R są emitowane na okres od 1 roku do 3 lat.

Wyposażenie technologiczne dla przetwórstwa żywności (również produkcji farmaceutycznej i kosmetycznej) , rybołówstwa, branży młynarsko-paszowej i przechowalnictwa surowców i produkcji spożywczej podlega obowiązkowej certyfikacji w celu potwierdzenia zgodności z wymaganiami «Technicznego regulaminu o bezpieczeństwie maszyn i urządzeń» z dnia 25 września 2010 roku (Zatwierdzony Postanowieniem Rządu FR z dnia 15- IX- 2009 roku - № 753).

Certyfikaty zgodności wydawane są na okres 5 lat.

2. Kazachstan posiada swój system obowiązkowej certyfikacji GOST K. System ten jest podobny do rosyjskiego systemu - GOST R.

3. Na Białorusi, funkcjonuje krajowy system certyfikacji - system BelST - podobny do systemu certyfikacji GOST R


Ważne dla producentów

  1. 1. Wprowadzenie w Rosji Technicznego Regulaminu dotyczącego bezpieczeństwa maszyn i urządzeń, radykalnie zmieniło podejście do mechanizmu i warunków uzyskania certyfikatu zgodności na maszyny i urządzenia. Obowiązujący do września 2010 System Certyfikacji maszyn i urządzeń został zastąpiony nowymi wymaganiami dla uzyskania świadectw zgodności, przy czym wprowadzono obowiązkowe badania produktów dla wszystkich systemów certyfikacji. W Rosji istnieje szereg organizacji, mających w Polsce swoich przedstawicieli, oferujących producentom uzyskiwanie certyfikatów w możliwie najkrótszym czasie (do jednego dnia) i po najniższych możliwych cenach. Chciałbym zwrócić szczególną uwagę producentów (dostawców), że podczas obowiązkowego sprawdzania certyfikatu, brany jest pod uwagę protokół badań certyfikacyjnych. Brak protokołu - wyraźne naruszenie wymagań Technicznego Regulaminu , konsekwencją czego może być nie włączenie certyfikatu do jedynego rejestru Rosstandartu i w następstwie jego unieważnienie przez organy celne, podczas importu towaru do Rosji. Przy czym unieważnienie certyfikatu nie jest samą największą karą.
  2. 1. Wprowadzone w lipcu 2011 roku zmiany w ustawie o bezpieczeństwie w niebezpiecznych instalacjach przemysłowych (dotyczy również urządzeń dla przemysłu spożywczego) uchylił konieczność uzyskiwania zezwoleń na eksploatację ze strony ROSTECHNADZORU (Urząd Dozoru Technicznego) dla urządzeń posiadających certyfikat zgodności wydany zgodnie z wymaganiami TR.

Towary posiadające certyfikat zgodności są chętniej kupowane , ponieważ oszczędza to importerowi czas i pieniądze związane z wprowadzeniem towaru na rynek.

Informacje o posiadaczu certyfikatu i charakterze jego produkcji znajdują się w rejestrze Komitetu Celnego Unii dostępnym w Internecie.


Współpracujące z nami organy certyfikacji swoje zadania realizują w czasie niezbędnym dla danej grupy towarowej a związku z tym obniżone zostają koszty uzyskania certyfikatu.

Wyspecjalizowaliśmy się w organizacji i przeprowadzaniu procesu certyfikacji .

Chcecie zaoszczędzić czas i pieniądze – zapraszamy do współpracy.